Biên tập viên

Biên tập viên

TS Vũ Thị Thu Huyền hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại trường Đại học Thương mại. Chuyên môn sâu là nghiên cứu các chính sách và các định chế pháp lý liên quan đến giảng dạy, thực tế trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán.

Quá trình đào tạo và sự nghiệp

 • Cử nhân Kế toán tại Học viện Tài chính (2002 - 2006); Thạc sĩ Kế toán và phân tích tại Học viện Tài chính (2007 - 2009); Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Thương mại (2014 – 2019)
 • Nghiên cứu và giảng dạy tại trường Đại học công nghiệp dệt may thời trang (2006 – 2008) 
 • Nghiên cứu và giảng dạy tại trường Đại học Thương mại (2008  đến nay)

Lĩnh vực nghiên cứu

 1. Kế toán - Kiểm toán

Nghiên cứu các chính sách và các định chế pháp lý liên quan đến giảng dạy và thực tế trong lĩnh vực kế toán-  kiểm toán

  Nghiên cứu Kiểm toán nói chung và đi sâu vào nghiên cứu kiểm toán BCTC được thực hiện bởi KTĐL và kiểm toán hoạt động – một loại hình kiểm toán mới được thực hiện bởi kiểm toán Nhà nước. Qua các nghiên cứu để có những nhận định, phân tích và đưa ra các kiến nghị. Qua đó, giúp cho các cơ quan quản lý có thể đưa ra các quyết định cũng như các chính sách hoàn thiện cơ chế hoạt động kiểm toán.

Tôi có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu các nội dung kế toán, kiểm toán như: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán thuế,  IFRS, kiểm toán căn bản, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ, kiểm toán Ngân sách Nhà nước, Kiểm toán hoạt động.

Các công bố khoa học

 • Đề tài nghiên cứu: Vận dụng chuẩn mực kế toán VN số 15 “Hợp đồng xây dựng” để hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu HDXD tại công ty 789- Bộ quốc phòng (Đại học Thương mại, 2009)
 • Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết kiểm toán hoạt động trong các lĩnh vực công (Đại học Thương mại, 2015) 
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện kiểm toán dự án BOT do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện (Học viện Tài chính, 2019)
 • Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu kế toán môi trường trong các doanh nghiệp SX ở Việt Nam đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững (Đại học Thương mại, 2020)
 • Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty kiểm toán độc lập (Đại học Thương mại, 2021)
 • Tham gia biên soạn giáo trình: Kiểm toán căn bản, NXB Thống kê, 2016 
 • Tham gia biên soạn giáo trình: Kiểm toán báo cáo tài chính, NXB Thống kê, 2018
 • Tham gia biên soạn giáo trình: Tổ chức công tác kế toán, NXB Thống kê, 2021
 • Vũ Thị Thu Huyền (2010),“ Những bất cập trong đào tạo theo học chế tín chỉ và hướng điều chỉnh trong thời gian tới”,  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia – Đại học thương mại
 • Vũ Thị Thu Huyền (2014),“   Kiểm toán hoạt động Marketing trong xu thế hội nhập và chỉ dẫn triển khai”, Tạp chí kế toán kiểm toán
 • Vũ Thị Thu Huyền (2017), “Xây dựng tiêu chí kiểm toán hoạt động tại các cơ quan hành chính ở Trung ương do KTNN thực hiện”, Tạp chí Công thương, số tháng 3/2017
 • Vũ Thị Thu Huyền (2017), “ Hoàn thiện quy trình kiểm toán hoạt động tại các cơ quan hành chính ở Trung ương do KTNN thực hiện”, Tạp chí Công thương, số tháng 5/2017.
 • Vũ Thị Thu Huyền (2017), “Kiểm toán hoạt động: thực trạng và những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Tài chính, số tháng 6/2017
 •  Vũ Thị Thu Huyền (2018), “Xây dựng nội dung kiểm toán hoạt động chi ngân sách tại các Bộ”, Tạp chí Tài chính
 • Vũ Thị Thu Huyền (2019), “Determing the Price of Software Products in Sortware Manufacturing Firms in VietNam”, European Journal of Business and Management
 • Vũ Thị Thu Huyền (2019),“ Giảng dạy chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế - vấn đề đặt ra với các trường đào tạo kế toán tại Việt Nam,  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia – Đại học thương mại
 • Vũ Thị Thu Huyền (2019), “Research on operational auditing procedures of expenditure from state budget in Vietnam,  International Conference on Finance, Accounting and Auditing (ICFAA 2019)
 •  Vũ Thị Thu Huyền (2019), “Research on management accounting of fixed assets at Vinacomin ”, Journal of resources Development and Management 
 • Vũ Thị Thu Huyền (2020), “Financial Performance and Corporate Governance in Microfinance: Evidence from Vietnam”, European Journal of Business and Management 
 • Vũ Thị Thu Huyền (2020),“ Nghiên cứu đưa môn học chuẩn mực kiểm toán vào giảng dạy chuyên ngành Kiểm toán- Thuận lợi và khó khăn”,  Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán- Kiểm toán (VCAA 2020)
 • Vũ Thị Thu Huyền (2021), “  Vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi  ro ”, Tạp chí Tài chính
 • Vũ Thị Thu Huyền (2021),“ Nghiên cứu cơ sở triển khai kiểm toán điều tra tại kiểm toán Nhà nước Việt Nam ”,  Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán- Kiểm toán (VCAA 2021)
 • Vũ Thị Thu Huyền (2021), “Perspectives On Green Accounting And Its Relationship With Sustainable Development In The Business”, Multicultural Education (9/2021)
 • Vũ Thị Thu Huyền (2021),“  Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam ”,  Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường kinh tế và kinh doanh 12/2021  
 • Vũ Thị Thu Huyền (2022), “Tiếp cận rủi ro trong các giai đoạn kiểm toán khi kiểm toán báo cáo tài chính”, Tạp chí Công thương, số tháng 4/2022

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.