PGS.TS. Giang Thị Xuyến

PGS.TS. Giang Thị Xuyến

PGS.TS. Giang Thị Xuyến là nhà khoa học, nhà nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính. PGS.TS. chuyên sâu nghiên cứu lý luận và triển khai ứng dụng về kế toán, kiểm toán trong môi trường số; phân tích tài chính doanh nghiệp dựa trên hệ thống dữ liệu và thông tin trong môi trường số.

Quá trình đào tạo và sự nghiệp

       Cử nhân Kế toán tại Trường ĐH TC-KT Hà nội (1977 - 1981); Thạc sĩ Kế toán- tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế tại Trường ĐH TC-KT Hà nội (1990 - 1992); Tiến sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính (1998 - 2002); Cử nhân ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Ngoại ngữ (2005 – 2008); Phó giáo sư Kinh tế (2011).

    Nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Tài chính, Bộ Tài chính (1981 – 2020), trong đó:  Giảng viên khoa Kế toán (1981 – 2004); Phó trưởng Khoa Kế toán (2004 – 2014); Giảng viên cao cấp khoa Kế toán (2014 - 2020); Giảng viên thỉnh giảng cho bộ môn Phân tích tài chính, Học Viện Tài chính (2016 – nay).

    Viện trưởng Viện Quản trị số (2022 – nay).  

Lĩnh vực nghiên cứu

1. Kế toán

Tôi và các cộng sự nghiên cứu lý luận và triển khai ứng dụng trong thực tiễn các vấn đề  trong lĩnh vực kế toán. Chúng tôi quan tâm đến việc nghiên cứu kế toán (kế toán tài chính, kế toán quản trị) trong tất cả các loại hình doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, đặc biệt quan tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kế toán trong môi trường số.

2. Kiểm toán

Tôi và các cộng sự nghiên cứu lý luận và triển khai ứng dụng trong thực tiễn các vấn đề  trong lĩnh vực kiểm toán. Chúng tôi quan tâm đến việc nghiên cứu  cả 3 loại hình kiểm toán (kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ) do tất cả các loại hình tổ chức kiểm toán (kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, kiểm toán Nhà nước) thực hiện. Chú trọng nghiên cứu ứng dụng các kỹ năng kiểm toán và tổ chức cuộc kiểm toán trong môi trường số.

Chúng tôi quan tâm đến việc nghiên cứu phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc biệt kiểm soát nội bộ trong môi trường ERP đối với các loại hình doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, thích hợp với từng loại quy mô doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp quản trị nguồn lực doanh nghiệp hiệu quả trong môi trường số.

3. Phân tích tài chính doanh nghiệp

Tôi và các cộng sự nghiên cứu lý luận và triển khai ứng dụng trong thực tiễn các vấn đề  trong lĩnh vực phân tích tài chính doanh nghiệp. Tôi và các cộng sự nghiên cứu lý luận và triển khai vận dụng trong thực tiễn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, thích hợp với từng loại quy mô doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức, giúp cung cấp thông tin hữu ích phù hợp, kịp thời cho nhà quản trị doanh nghiệp, giúp họ có căn cứ xác đáng và tin cậy để đưa ra các quyết định quản trị doanh nghiệp hay các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn. Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu triển khai phân tích tài chính doanh nghiệp dựa trên hệ thống dữ liệu và thông tin trong môi trường số.

Các công bố khoa học

 • Đề tài nghiên cứu: Vận dụng phương pháp kiểm toán trong kiểm toán độc lập báo cáo tài chính (Học viện Tài chính, 2003)
 • Đề tài nghiên cứu: Kiểm toán hoạt động và phương pháp kiểm toán hoạt động (Học viện Tài chính, 2003)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện mô hình tổ chức kế toán quản trị và phân tích kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất (Học viện Tài chính, 2003)
 • Đề tài nghiên cứu: Xây dựng Bài tập tình huống, Bài tập lớn kiểm toán báo cáo tài chính (Học viện Tài chính, 2006)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện qui trình, phương pháp kiểm toán Báo cáo tài chính tổ chức ngân hàng, tín dụng (Học viện Tài chính, 2008)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện qui trình, phương pháp kiểm toán Báo cáo tài chính tổ chức ngân hàng, tín dụng (Học viện Tài chính, 2008)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện nội dung, qui trình và phương pháp kiểm toán Báo cáo tài chính sau thông quan (Học viện Tài chính, 2010)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện nội dung, qui trình và phương pháp kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Bảo hiểm Việt Nam (Học viện Tài chính, 2010)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam (Học viện Tài chính, 2011)
 • Đề tài nghiên cứu Kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp, 2011)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt (Học viện Tài chính, 2012)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước (Học viện Tài chính, 2013)
 • Đề tài nghiên cứu: Vận dụng phương pháp kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị xây lắp tại các công ty kiểm toán độc lập (Học viện Tài chính, 2015)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán DNNN do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện (Học viện Tài chính, 2017)
 • Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà Nước, 2018)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện kiểm toán dự án BOT do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện (Học viện Tài chính, 2019)
 • Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà Nước (Học viện Tài chính, 2020)
 • Sách tham gia: Phân tích tài chính doanh nghiệp ( NXB Thanh niên 2000)
 • Sách tham gia: Phân tích tài chính doanh nghiệp ( NXB Tài chính 2005)
 • Sách tham gia: Kiểm toán báo cáo tài chính ( NXB Tài chính 2008)
 • Sách đồng chủ biên: Lý thuyết kiểm toán dành cho chuyên ngành Tài chính công ( NXB Tài chính 2008)
 • Sách tham gia: Thực hành kiểm toán một số bộ phận cơ bản của báo cáo tài chính ( NXB Tài chính 2009)
 • Sách tham gia: Kiểm toán báo cáo tài chính ( NXB Tài chính 2009)
 • Sách tham gia: Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản và Ngân sách , NXB Tài chính, 2012
 • Sách tham gia: Kiểm toán các chu kỳ chủ yếu,  NXB Tài chính, 2012
 • Sách tham gia: Kiểm toán các thông tin tài chính khác,  NXB Tài chính, 2012
 • Sách đồng chủ biên: Tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo Tài chính, NXB Tài chính, 2012
 • Sách đồng chủ biên: Kiểm toán dành cho nhà Quản lý, NXB Tài chính, 2013
 • Sách đồng chủ biên: Lý thuyết kiểm toán (trường Đại học Tài chính Ngân hàng, NXB Thống kê 2016)
 • Sách tham gia: Giáo trình kiểm toán căn bản ( NXB Tài chính, 2017)
 • Sách đồng chủ biên: Từ điển thuật ngữ kế toán, kiểm toán quốc tế, NXB Tài chính, 2019
 • Sách tham gia: Kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại (sách chuyên khảo), NXB Tài chính, 2020.
 • Giang Thị Xuyến (2000), Kế toán quản trị và quyền tự chủ tại doanh nghiệp, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 6/2000.
 • Giang Thị Xuyến (2004), Hệ thống chuẩn mực kế toán VN với việc nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 11/2004.
 • Giang Thị Xuyến (2006), Một số giải pháp cải tiến hoạt động của các công ty kiểm toán độc lập hiện nay, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 4/2006.
 • Giang Thị Xuyến (2011), Kế toán quản trị với chi phí,giá thành và kết quả trong các doanh nghiệp sản xuất, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 12/2011.
 • Giang Thị Xuyến (2011), Trao đổi ý kiến về kiểm toán trách nhiệm xã hội, Tạp chí Kiểm toán, năm 2011.
 • Giang Thị Xuyến (2011), Kiểm toán môi trường - Loại hình kiểm toán mới, cần phát triển trong tương lai, Tạp chí Kiểm toán, năm 2011.
 • Giang Thị Xuyến (2012), Giải pháp nhằm thúc đẩy việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán trong hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt nam hiện nay, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 11/2012.
 • Giang Thị Xuyến (2013), Suy nghĩ về tính nhân văn của hoạt động kế toán, Tạp chí Kế toán – Kiểm toán, số tháng 9/2013.
 • Giang Thị Xuyến (2019), Industry 4.0’s impact on the accounting and auditing profession and education in Vietnam, International Conference: Sustainable Economic Development and Business Management in the context of Globalization (SEBDM),  Hanoi 2019.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.