TS. Bùi Thị Hà Linh

TS. Bùi Thị Hà Linh

TS. Bùi Hà Linh hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Tài chính. TS tham gia đào tạo, bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn về tài chính và phân tích tài chính cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Quá trình đào tạo và sự nghiệp

Cử nhân kinh tế tại Học viện Tài chính (2003-2007); Thạc sĩ kinh tế tại Học viện Tài chính (2007- 2010); Thạc sỹ Phân tích tài chính tại Đại học Latrobe Australia (2012 - 2014); Tiến sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính (2015 - 2018).

Nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Tài chính, Bộ Tài chính (2008 – nay); Thỉnh giảng về Tài chính; Phân tích tài chính; Thẩm định dự án đầu tư,… tại một số trường đại học: Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội, Viện đào tạo quốc tế - Học viện Tài chính,…

Chuyên gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn về tài chính và phân tích tài chính cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Lĩnh vực nghiên cứu

1. Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một thuật ngữ mô tả các hoạt động liên quan đến việc huy động vốn và sử dụng nguồn vốn đó để tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản của doanh nghiệp nhằm tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu công ty. Tài chính doanh nghiệp còn là một công cụ quan trọng cho việc lập kế hoạch chiến lược, giúp cung cấp nền tảng tài chính cho các dự án và kế hoạch của mỗi doanh nghiệp. Tôi và các cộng sự của mình nghiên cứu chuyên sâu về các mảng quản trị tài chính doanh nghiệp; mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A); chính sách cổ tức; cơ cấu nguồn vốn tối ưu cho doanh nghiệp,… Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các vấn đề tài chính hiện đại và công nghệ tài chính – Fintech cho các loại hình doanh nghiệp muốn nâng cao năng lực quản trị số của mình.

2. Phân tích dữ liệu Tài chính - Kinh doanh

Là một nhánh của Phân tích dữ liệu, Phân tích dữ liệu tài chính - kinh doanh là một ngành có tính liên ngành giữa công nghệ thông tin và kinh tế. Công việc tập trung vào việc thu thập, khai thác, quản lý và xử lý bộ dữ liệu - Big Data để từ đó đưa ra các nhận định, dự đoán xu hướng hoạt động của tương lai về hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Tôi và các cộng sự nghiên cứu triển khai ứng dụng công cụ trực quan hóa và phân tích dữ liệu trên phần mềm Tableau để tạo ra các dashboard nhằm đánh giá, phân tích toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh, tình hình về dòng tiền, về các vấn đề tài chính của doanh nghiệp giúp cho những người sử dụng báo cáo phân tích sẽ có cái nhìn toàn diện, dể hiểu nhất nhằm đưa ra các quyết định có độ tin cậy cao dựa trên dữ liệu đã được phân tích.

Các công bố khoa học

 • Đề tài nghiên cứu: Xây dựng chỉ tiêu kiểm soát rủi ro tài chính đối với các Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam, (2012 – Bộ Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Công cụ tài chính phái sinh trong phòng ngừa rủi ro, (2014 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Những vấn đề cơ bản về cơ chế quản lý tài chính ở các Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam, (2014 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Chính sách cổ tức và tác động của nó đến giá trị thị trường của các công ty thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2015 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành May Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, (2015 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố tới cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết ở Việt Nam, (2016 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố tới cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết ở Việt Nam (2016 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Chính sách tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam 2017 - Bộ Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Vận dụng mô hình hồi quy ngưỡng để nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến giá trị của các CTCP Dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam niêm yết (2017 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Phương pháp ước lượng tỷ suất sinh lời trên thế giới và ứng dụng cho Việt Nam (2017 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Tăng cường quản trị rủi ro tài chính các doanh nghiệp thủy sản niêm yết ở Việt Nam (2017 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết chọn mẫu trong khoa học thống kê và ứng dụng vào hoạt động kiểm toán (2018 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Đánh giá thực trạng tài chính sau M&A của các DN ngành bán lẻ và tiêu dùng ở Việt Nam (2018 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Chính sách tài trợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam (2018 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu: Chính sách tài trợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam (2018 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu tác động của tỷ lệ sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua mô hình hồi quy dữ liệu bảng (2019 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam (2020 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán thông qua mô hình hồi quy ngưỡng (2021 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện chính sách tài chính để thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam (2021 - Học viện Tài chính)
 • Đàm Thanh Tú, Bùi Thị Hà Linh (2010), Phân tích rủi ro dự án đầu tư dựa trên lý thuyết xác suất, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 10/2010.
 • Bùi Thị Hà Linh (2010), Quản trị các khoản phải thu, Tạp chí nghiên cứu Tài chính-Kế toán, số tháng 2/2010.
 • Bùi Thị Hà Linh (2010), Có hay không bong bóng giá vàng, Tạp chí nghiên cứu Tài chính-Kế toán, số tháng 11/2010.
 • Bùi Thị Hà Linh (2011), Một số chỉ tiêu cảnh báo rủi ro cân đối dòng tiền, Tạp chí nghiên cứu Tài chính-Kế toán, số tháng 11/2011.
 • Bùi Thị Hà Linh (2012), Khấu hao tài sản cố định trên góc độ kế toán và tài chính, Tạp chí nghiên cứu Tài chính-Kế toán, số tháng 5/2012.
 • Đàm Thanh Tú, Bùi Thị Hà Linh (2014), Bàn về phương pháp Pure Play trong việc xác định hệ số beta cho dự án đầu tư, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 11/2014.
 • Bùi Thị Hà Linh (2014), Sử dụng phương pháp MIRR trong đánh giá dự án đầu tư, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, số tháng 11/2014.
 • Bùi Thị Hà Linh (2015), Chính sách cổ tức: Nhìn từ thực tiễn các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, số tháng 10/2015.
 • Bùi Thị Hà Linh (2015), Nhà đầu tư chứng khoán nên lựa chọn chính sách cổ tức nào, Tạp chí Thanh tra Tài chính, số tháng 12/2015.
 • Bùi Thị Hà Linh (2016), Improving the competitiveness of the pharmaceutical industry in Vietnam, Journal of Finance & Accounting, 2/2016.
 • Bùi Thị Hà Linh (2016), Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức của các công ty dược niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng, số tháng 6/2016.
 • Đàm Thanh Tú, Bùi Thị Hà Linh (2018), Nghiên cứu cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần Dược phẩm niêm yết thông qua mô hình hồi quy ngưỡng, Tạp chí Khoa học ngân hàng, số tháng 03/2018.
 • Đàm Thanh Tú, Bùi Thị Hà Linh (2018), Tận dụng sức mạnh của mạng xã hội cho sự thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, Hội thảo quốc tế các nhà Khoa học trẻ lần thứ 4 (ICYREB), tháng 10/2018.
 • T. T. Nguyên, Đ. T. Tú, B. T. H. Linh (2019), Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ minh bạch thông tin tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam- Tổng quan nghiên cứu và đề xuất mô hình, Tạp chí Khoa học ngân hàng, số tháng 03/2019.
 • Đàm Thanh Tú, Bùi Thị Hà Linh (2019), Do pharmaceutical companies listed on Vietnam stock exchange have optimal capital structure? Evidence from threshold regression model, International Conference: Sustainable Economic Development and Business Management in the context of Globalization (SEBDM), 11th December 2019.
 • P. T.T. Hòa, Đ.T. Tú, B. T.H Linh (2020), Determinants of firm growth: empirical evidence from Vietnamese listed companies, F International Conference: FASPS 2020, 10th December 2020, HCM City.
 • P. T.T. Hòa, Đ.T. Tú, B. T.H Linh (2020), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí nghiên cứu Tài chính-Kế toán, số tháng 12/2020.
 • Bùi Thị Hà Linh, Đào Quang Huy (2021), Determinants of dividend policy of listed banks on Vietnam stock exchange, International Conference Proceedings of the Sustainable economic development and business management in the context of globalization (SEDBM 2021)
 • Bùi Thị Hà Linh, Chu Lê Thúy Quỳnh (2021), Determinants of capital structure: evidence from listed consumer discretionary companies on ho chi minh stock exchange, Proceedings the second International conference on the Finance-Accounting for promting sustainable development in private sector (FASPS 2021).
 • P. T.T. Hòa, Đ.T. Tú, B. T.H Linh (2021), Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến giá trị của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Nghiên cứu thực nghiệm thông qua mô hình hồi quy ngưỡng, Tạp chí nghiên cứu Tài chính-Kế toán, số tháng 12/2021.
 • Bùi Thị Hà Linh (2022), Ngành khoa học dữ liệu và triển vọng nghề nghiệp, Hội thảo Quốc gia về phân tích định lượng trong môi trường số, tháng 4/2022. 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.