TS. Lâm Thị Thanh Huyền

TS. Lâm Thị Thanh Huyền

TS Lâm Thị Thanh Huyền hiện là chuyên gia tư vấn, giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn về thẩm định giá và kinh doanh bất động sản cho các Sở/Phòng tài nguyên môi trường, Sở/Phòng tài chính, các ngân hàng và các công ty thẩm định giá. Chuyên môn sâu là nghiên cứu các vấn đề về Tài chính và Định giá doanh nghiệp.

Quá trình đào tạo và sự nghiệp

 • Cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại Học viện Tài chính (2007-2011); 
 • Thạc sĩ Tài chính- ngân hàng tại Học viện Tài chính (2012- 2014);
 • Tiến sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính (2016 - 2021).
 • Nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Tài chính, Bộ Tài chính (2011 – nay); 
 • Trưởng ban hợp tác và đối ngoại- Viện Quản trị số (2022-nay).
 • Chuyên gia tư vấn, giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn về thẩm định giá và kinh doanh bất động sản cho các Sở/ phòng tài nguyên môi trường, sở/phòng tài chính, các ngân hàng và các công ty thẩm định giá.

Lĩnh vực nghiên cứu

Nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề về Tài chính và Định giá doanh nghiệp, cụ thể:

 • Tôi và các cộng sự đặc biệt quan tâm tới các vấn đề liên quan đến thẩm định giá doanh nghiệp phục vụ cho các mục đích khác nhau: thoái vốn Nhà nước, M&A, IPO…; thẩm định giá tài sản trí tuệ, thẩm định giá công nghệ…
 • Ngoài ra, tôi và các cộng sự cũng nghiên cứu các vấn đề về thẩm định giá máy thiết bị; thẩm định giá tài sản vô hình.
 • Nghiên cứu về dữ liệu lớn phục vụ định giá doanh nghiệp.

Các công bố khoa học

 • Đề tài nghiên cứu: Giải pháp nhằm nâng cao chỉ số minh bạch của thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay, (2013– Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong điều kiện hiện nay, (2014 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện các phương pháp thẩm định giá máy, thiết bị tại các công ty thẩm định giá ở Việt Nam, (2015 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện quy trình định giá đất đai phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Việt Nam hiện nay (2016 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, (2017 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình, (2017 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Định giá công nghệ tại Việt Nam (2017 – Bộ Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Chính sách tín dụng để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (2018 – Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Vấn đề khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai ở Việt Nam hiện nay (2019 – Bộ Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Thực trạng thẩm định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay (2020 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện chính sách giá đất ở Việt Nam (2021 - Học viện Tài chính)
 • Đề tài nghiên cứu: Vận dụng Tiêu chuẩn Thẩm định giá Tài sản vô hình tại các doanh nghiệp Thẩm định giá Việt Nam hiện nay (2021 - Học viện Tài chính)
 • Lâm Thị Thanh Huyền (2016), Các mô hình xác định tỷ suất chiết khấu trong thẩm định giá trị doanh nghiệp trên thế giới và khả năng ứng dụng tại Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 10/2016.
 • Lâm Thị Thanh Huyền (2016), Hoàn thiện pháp lý cho hoạt động định giá tài sản trí tuệ ở Việt Nam, Tạp chí thanh tra tài chính, số 168/2016.
 • Lâm Thị Thanh Huyền (2018), Định giá Doanh nghiệp trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu Tài chính-Kế toán, số tháng 11/2018.
 • Lâm Thị Thanh Huyền (2018), Phương pháp định giá công ty khởi nghiệp trong gọi vốn đầu tư, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”(ICYREB).
 • Lâm Thị Thanh Huyền (2019), Định giá Doanh nghiệp phục vụ thoái vốn nhà nước ở Việt  Nam- Những khó khăn, vướng mắc, Tạp chí nghiên cứu Tài chính-Kế toán, số tháng 11/2019.
 • Lâm Thị Thanh Huyền (2020), Hoàn thiện phương pháp chiết khấu dòng tiền trong thẩm định giá doanh nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu Tài chính, số tháng 9/2020.
 • Lâm Thị Thanh Huyền (2020), Vận dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền trong thẩm định giá trị doanh nghiệp- Kinh nghiệm quốc tế và bài học rút ra đối với Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu Tài chính-Kế toán, số tháng 10/2020.
 • Lâm Thị Thanh Huyền (2021), International experiences on land price policy and lessons learned for Vietnam, International Conference Proceedings of the Sustainable economic development and business management in the context of globalization (SEDBM 2021) 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.