TS. Nguyễn Thị Thanh Phương

TS. Nguyễn Thị Thanh Phương

TS. Nguyễn Thị Thanh Phương là một nhà khoa học, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực kế toán - tài chính. Chuyên môn chuyên sâu là các vấn đề về báo cáo tài chính, kế toán - kiểm toán nội bộ cho các doanh nghiệp.

Quá trình đào tạo và sự nghiệp

 • Cử nhân Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp tại Học viện Tài chính (2006 - 2010); 
 • Thạc sĩ Kế toán – Kiểm toán tại Học viện Tài chính (2010 - 2012); 
 • Tiến sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính (2015 - 2018); 
 • Nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Tài chính, Bộ Tài chính (2011 – nay)
 • Trưởng ban nghiên cứu Kế toán – Tài chính, Viện Quản trị số (2022 – nay)
 • Chuyên gia tư vấn, giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn về Kế toán – Kiểm toán.

Lĩnh vực nghiên cứu

Kế toán – Kiểm toán

Nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề về kế toán – kiểm toán, cụ thể:

 • Nghiên cứu hệ thống kế toán tài chính, kế toán quản trị và kế toán thuế cho các doanh nghiệp
 • Nghiên cứu kiểm toán BCTC và ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán tới hoạt động của doanh nghiệp sau kiểm toán
 • Nghiên cứu kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp, các tổ chức

Các công bố khoa học

 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam (Học viện Tài chính, 2019)
 • Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện Báo cáo kiểm toán về BCTC do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam phát hành (Học viện Tài chính, 2021)
 • Sách chủ biên: Câu hỏi trắc nghiệm và tình huống kiểm toán, NXB Tài chính, 2020
 • Bàn về tính độc lập trong đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên hành nghề, nhóm kiểm toán và công ty kiểm toán, Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 2 (139)/2015
 • Trao đổi về ý kiến xây dựng hệ thống KSNB để quản lý rủi ro trong doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, Số 1+2/2015
 • Ảnh hưởng của các nhân tố tới tổ chức kiểm toán BCTC do kiểm toán độc lập thực hiện, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, Số 6/2017
 • Những hạn chế trong công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp xây dựng hiện nay, Tạp chí Tài chính, Kỳ 2 – Tháng 9/2017
 • Thực trạng và giải pháp kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, Tạp chí Tài chính, Kỳ 2 – Tháng 8/2020
 • Ảnh hưởng của công nghệ Blockchain và phương pháp kế toán tam phân (Triple entry) đối với nghề kiểm toán, ICYREB 2019
 • Auditor’s report in the current evolving due to Covid 19 issues of Auditors interesting, SEDBM 2020
 • Solutions to promote the night-time-economy in Vietnam, SEDBM 4th, 2021.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.